ردیف

 

علامت مضارع

نام صیغه

علامت صیغه

صیغه ساخته شده(ریشه ی فعل)

ضمایر

معنی

پیوسته

نا پیسته 

1

یـ

مفرد مذکر غایب

ـــ

یفـَعَـلَ

هو

ـه

او(مذکر)

2

تـ

مفرد مونث غایب

ـــ

فـَعَـلَ

هی

ـما

او(مؤنث)

3

یـ

مثنای مذکر غایب

ان

یفـَعَـلَان

هُما

ـهما

آنها(مذکر)

4

تـ

مثنای مونث غایب

ان

فـَعَـلَان

هُما

ـهما

آنها(مؤنث)

5

یـ

جمع مذکر غایب

ون

یفـَعَـلَون

هُم

ـهم

آنها(مذکر)

6

یـ

جمع مونث غایب

ن

یفـَعَـلَن

هُنَّ

ـهنَّ

آنها(مؤنث)

7

تـ

مفرد مذکر مخاطب

ـــ

تفـَعَـلَ

أنتَ

ـک

تو(مذکر)

8

تـ

مفرد مونث مخاطب

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِین

تفـَعَـلَین

أنتِ

ـک

تو(مؤنث)

9

تـ

مثنای مذکر مخاطب

ان

تفـَعَـلَان

أنتُما

ـکما

شما(مذکر)

10

تـ

مثنای مونث مخاطب

ان

تفـَعَـلَان

أنتُما

ـکما

شما(مؤنث)

11

تـ

جمع مذکر مخاطب

ون

تفـَعَـلَون

أنتُم

ـکُم

شما(مذکر)

12

تـ

جمع مونث مخاطب

ن

تفـَعَـلَن

أنتُنَّ

ـکنّ

شما(مؤنث)

13

ا

متکلم وحده

ـــ

افـَعَـلَ

أنا

ـی

من

14

ن

متکلم مع الغیر

ـــ

نفـَعَـلَ

نََََََحنُ

ـنا

ما

+ نوشته شده توسط محمد در و ساعت 23:21 |